Jesteś tutaj:
O ZGKiM

O ZGKiM

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Szanowni Państwo! Informujemy, że ze względu na utrzymującą się falę upałów oraz prognozami na dalsze ich utrzymywanie Dyrektor zarządzeniem nr 06.2018 z dnia 01 sierpnia 2018 roku podjął decyzję o skróceniu czasu pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze od dnia podjęcia tj. 01 sierpnia do 09.08.2018.

Od dnia 01.08.2018 do 09.08.2018 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej będzie przyjmował klientów w godz. od 07:00 do 14:00

Zwracamy się do osób, które w najbliższych dniach planowały wizytę w celu załatwienia spraw urzędowych o uwzględnienie powyższej informacji.


 HISTORIA ZAKŁADU
Z dniem 1 lipca 2011 r. Zakład Gospodarki Lokalowej „Północ” został połączony z Zakładem Gospodarki Lokalowej „Południe” w jeden samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Podgórnej 9. Zakład jest następcą prawnym łączonych zakładów budżetowych.
ZGKiM obejmuje swoim działaniem teren Miasta Jelenia Góra. Może on również wykonywać zadania miasta poza terenem Miasta. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych. ZGKiM działa na podstawie statutu nadanego odrębną uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

ZGKiM wykonuje zadania własne gminy w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi.

Przedmiotem działalności Zakładu może być wykonywanie innych zleconych zadań własnych gminy w zakresie:

a) dróg, ulic i placów,
b) utrzymywania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
c) targowisk i hal targowych,
d) zieleni miejskiej i zadrzewień,
e) utrzymywania przystanków komunikacji publicznej,
f) utrzymywania terenów rekreacyjnych,
g) cmentarzy.

Zakładem kieruje dyrektor zatrudniony przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. Strukturę organizacyjną Zakładu określa
Regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora Zakładu i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.