Jesteś tutaj:
Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
W A R U N K I    U P R A W N I A J Ą C E
D O   O T R Z Y M A N I A    D O D A T K U   M I E S Z K A N I O W E G O


Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21.06.2001 (t.j. Dz. U. 2019. 2133) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.12.2001r. / Dz..U.2001.156.1817) w sprawie dodatków mieszkaniowych i Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz.U.2013.589) w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

UPRAWNIENIA  DO  DODATKU  MIESZKANIOWEGO  MAJĄ  TE OSOBY, I RODZINY /GOSPODARSTWA DOMOWE/, KTÓRE  SPEŁNIAJĄ  JEDNOCZEŚNIE TRZY  WARUNKI.

WARUNEK  1:
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
   a/   najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
   b/  osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze 
        prawo do lokalu mieszkalnego,
   c/  osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach
        stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
   d/  innym osobom mającymi tytuł prawny do lokalu mieszkalnego i ponoszącym  wydatki 
        związane z jego zajmowaniem.
 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje także osobom bez tytułu prawnego, oczekującym na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego.
 
WARUNEK  2:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1.925,00 zł. i 125% w gospodarstwach wieloosobowych, tj. 1.375,00 zł..
 
WARUNEK  3:
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60% Tym samym warunek trzeci będzie spełniony, gdy wnioskodawcy dysponują
następu-jącą powierzchnią użytkową mieszkań
                                                                                normatyw
          30%                     50%
   1/  w gospodarstwach  1-osobowych            35 m2           45,50 m2
        52,50 m2
   2/  w gospodarstwach  2-osobowych            40 m2           52,00 m2
        60,00 m2
   3/  w gospodarstwach  3-osobowych            45 m2           58,50 m2
        67,50 m2
   4/  w gospodarstwach  4-osobowych            55 m2           71,50 m2
        82,50 m2
   5/  w gospodarstwach  5-osobowych            65 m2           84,50 m2
        97,50 m2
   6/  w gospodarstwach  6-osobowych            70 m2           91,00 m2
      110,50 m2
…7/ w gospodarstwach  7 osobowych            75 m2           97,50 m2
    117,00 m2
Osoba, która posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego i ma  zaległości w  opłatach za mieszkanie, a zaległości te powstały przed otrzymaniem dodatku mieszkaniowego  może ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 
W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny przez okres pełnych 2 miesięcy, wstrzymuje się wypłatę dodatku mieszkaniowego. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy  od daty wstrzymania,  decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. Po uregulowaniu
na-leżności w wyznaczonym wyżej terminie wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym był wstrzymany.

Osoba, której z powodu  nieuregulowania należności za zajmowany lokal  mieszkalny wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może wystąpić ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji.

Normatywną powierzchnię powierzchnie powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Właściciel domu jednorodzinnego może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy na tych samych warunkach dotyczących powierzchni użytkowej  jak i osoby, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku o dodatek mieszkaniowy dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu.

Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie  majątkowym, zawierającego dane dotyczące posiadanych ruchomości i nieruchomości oraz zasobów pieniężnych. Można odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali się, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem mająt-kowym wnioskodawcy.

Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.
 


NIE  PRZYZNAJE  SIĘ  DODATKU  MIESZKANIOWEGO,  JEŻELI  JEGO  KWOTA  BYŁABY NIŻSZA  NIŻ  2%  NAJNIŻSZEJ  EMERYTURY, TJ. 16,62 ZŁ.

Najniższa emerytura od dnia 1 marca w 2019 r. wynosi  -    1.100,00 zł.

Dochód brutto na 1 osobę w rodzinie  125% najniższej emerytury/-1.375,00 zł.

Dochód brutto na 1 osobę samotnie mieszkającą  175% najniższej emerytury/ - 1.925,00 zł.

Sprawy dodatków mieszkaniowych załatwiane są w Urzędzie Miasta Jelenia Góra
Referat Dodatków Mieszkaniowych ul. Ptasia 2/3 pokój nr 9 w godzinach pracy
Urzędu Miasta.
Telefon (75) 75 46 270

W dniu 27-29.01.2023
mogło dojść do nieuprawnionego
przechwycenia wiadomości
wysłanych na
sekretariat@zgkim-jg.pl
Sprawa zgłoszona na Policję
i do UODO.
Emaile z danymi osobowymi
wysłane w tym okresie
bez szyfrowania  mogły zostać
przejęte. Wówczas należy
zabezpieczyć powyższe dane
w odpowiednich urzędachPRZETWARZANIE
DANYCH
OSOBOWYCH