Przetwarzanie danych osobowych

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Przetwarzanie Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JELENIEJ GÓRZE, UL. PODGÓRNA 9, 58-500 JELENIA GÓRA

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w  możliwy jest pod adresem email iod@zgkim-jg.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c, Art. 9 ust. 2:
- realizacja umowy, której Państwo są stroną,
- Ustawa o Samorządzie Gminnym z dnia 8 marca 1990 roku
- realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
- ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku,
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
wyłącznie w celu realizacji zadań Zakładu określonych przepisami prawa.

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty współdziałające w zakresie zarządzania nieruchomością (dostawcy mediów, podmioty rozliczające media) oraz podmioty realizujące usługi w nieruchomości na zlecenie administratora, zarządcom nieruchomości, podmiotom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów.

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez Administratora przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do  zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Zakładowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie*
Uwaga: Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje ono administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie danych osobowych jest niezbędne, w zakresie jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi umowa lub przepisy prawa. Konsekwencją nie podania danych osobowych może być  uniemożliwienie Administratorowi realizacji celów wskazanych w pkt. 3

9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

10) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.


W dniu 27-29.01.2023
mogło dojść do nieuprawnionego
przechwycenia wiadomości
wysłanych na
sekretariat@zgkim-jg.pl
Sprawa zgłoszona na Policję
i do UODO.
Emaile z danymi osobowymi
wysłane w tym okresie
bez szyfrowania  mogły zostać
przejęte. Wówczas należy
zabezpieczyć powyższe dane
w odpowiednich urzędachPRZETWARZANIE
DANYCH
OSOBOWYCH